10 พฤษภาคม 2567

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

8 พฤษภาคม 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

24 เมษายน 2567

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

26 มีนาคม 2567

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

21 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

21 พฤศจิกายน 2566

รายงานความคืบหน้ากรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน
วันหยุดประจำปี 2567 ของบริษัท
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า

14 พฤศจิกายน 2566

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

8 สิงหาคม 2566

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

31 พฤษภาคม 2566

รายงานความคืบหน้ากรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

9 พฤษภาคม 2566

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

8 พฤษภาคม 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (พร้อมทั้งคำถามและคำตอบในวาระที่ 6)

21 เมษายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

11 เมษายน 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

21 มีนาคม 2566

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

21 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การเสนองดจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

30 พฤศจิกายน 2565

วันหยุดประจำปี 2566 ของบริษัท
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ล่วงหน้า

14 พฤศจิกายน 2565

รายงานความคืบหน้ากรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

8 พฤศจิกายน 2565

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

5 ตุลาคม 2565

เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

10 สิงหาคม 2565

การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8 สิงหาคม 2565

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

12 พฤษภาคม 2565

รายงานความคืบหน้ากรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

10 พฤษภาคม 2565

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

6 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

22 เมษายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

22 มีนาคม 2565

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

22 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การเสนองดจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

30 พฤศจิกายน 2564

วันหยุดประจำปี 2565 ของบริษัท
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้า

15 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 (แก้ไข template)
รายงานความคืบหน้ากรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

12 พฤศจิกายน 2564

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

13 สิงหาคม 2564

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 และการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เพิ่มเติม)

11 สิงหาคม 2564

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 และการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

4 มิถุนายน 2564

รายงานความคืบหน้ากรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

14 พฤษภาคม 2564

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

7 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษั

23 เมษายน 2564

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

22 มีนาคม 2564

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

24 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเสนองดจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

15 มกราคม 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

5 มกราคม 2564

การลาออกของกรรมการอิสระ

30 พฤศจิกายน 2563

วันหยุดประจำปี 2564 ของบริษัท
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า

13 พฤศจิกายน 2563

รายงานความคืบหน้ากรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

11 พฤศจิกายน 2563

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

7 สิงหาคม 2563

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

12 พฤษภาคม 2563

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

11 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

29 เมษายน 2563

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไข)

27 เมษายน 2563

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

8 เมษายน 2563

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

2 เมษายน 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

26 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้ง ARCG และ NRC ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

29 พฤศจิกายน 2562

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า

25 พฤศจิกายน 2562

วันหยุดประจำปี 2563 ของบริษัท

20 พฤศจิกายน 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

12 พฤศจิกายน 2562

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 การเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

6 August 2019

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

29 พฤษภาคม 2562

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท

10 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัท

9 พฤษภาคม 2562

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

26 เมษายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

25 มีนาคม 2562

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

5 มีนาคม 2562

แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท (เพิ่มเติม)

20 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

30 พฤศจิกายน 2561

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า

20 พฤศจิกายน 2561

วันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท

8 พฤศจิกายน 2561

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

7 สิงหาคม 2561

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

28 มิถุนายน 2561

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีฟ้องร้องของนิติบุคคลอาคารชุด อัลลามันดา 1 และเจ้าของห้องชุด จำนวน 9 ราย

11 พฤษภาคม 2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท

10 พฤษภาคม 2561

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

27 เมษายน 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

23 เมษายน 2561

การแจ้งโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

17 เมษายน 2561

การได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) และการแจ้งโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

2 เมษายน 2561

การได้รับสำเนาแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข)

27 มีนาคม 2561

ขอนำส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แก้ไข)

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

26 มีนาคม 2561

ขอนำส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แก้ไข)

21 มีนาคม 2561

ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แก้ไข)

14 มีนาคม 2561

การได้รับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4) (แก้ไข)

8 มีนาคม 2561

ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5 มีนาคม 2561

การได้รับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4) (แก้ไข)

2 มีนาคม 2561

การได้รับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4)

28 กุมภาพันธ์ 2561

แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

27 กุมภาพันธ์ 2561

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

การเปิดเผยสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) (แก้ไข)

26 กุมภาพันธ์ 2561

การได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer)

การเปิดเผยสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)

22 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

29 ธันวาคม 2560

แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย

20 ธันวาคม 2560

แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย

30 พฤศจิกายน 2560

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า

10 พฤศจิกายน 2560

วันหยุดประจำปี 2561 ของบริษัท

9 พฤศจิกายน 2560

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

9 ตุลาคม 2560

แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดประจำปี 2560 ของบริษัท

17 สิงหาคม 2560

การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย

สิงหาคม 2560

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

4 พฤษภาคม 2560

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัท

21 เมษายน 2560

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2560 ของบริษัท

20 เมษายน 2560

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

20 มีนาคม 2560

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัท

21 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

26 ธันวาคม 2559

แจ้งการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม

13 ธันวาคม 2559

วันหยุดประจำปี 2560 ของบริษัท

30 พฤศจิกายน 2559

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า

9 พฤศจิกายน 2559

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

10 สิงหาคม 2559

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

11 พฤษภาคม 2559

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 แต่งตั้งกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร และแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

9 พฤษภาคม 2559

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ของบริษัท

26 เมษายน 2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

20 เมษายน 2559

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีฟ้องร้องของนิติบุคคลอาคารชุด อัลลามันดา 1 และเจ้าของห้องชุดจำนวน 9 ราย

25 มีนาคม 2559

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ของบริษัท

23 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี(F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

30 พฤศจิกายน 2558

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ล่วงหน้า

26 พฤศจิกายน 2558

วันหยุดประจำปี 2559 ของบริษัท

16 พฤศจิกายน 2558

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 และเลือกตั้งกรรมการ ARC และ NRC ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

11 สิงหาคม 2558

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มิ.ย. 2558

13 พฤษภาคม 2558

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

ชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

11 พฤษภาคม 2558

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ของบริษัท

27 เมษายน 2558

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

26 มีนาคม 2558

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ของบริษัท

23 มีนาคม 2558

การแก้ไขนโยบายเงินปันผลของบริษัท

24 กุมภาพันธ์ 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557

26 มกราคม 2558

การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลชั้นต้น (แก้ไขเพิ่มเติม)

การยื่นอุทธรณ์

28 พฤศจิกายน 2557

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ล่วงหน้า

10 พฤศจิกายน 2557

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2557

27 ตุลาคม 2557

วันหยุดประจำปี 2558 ของบริษัท

8 สิงหาคม 2557

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557

7 กรกฎาคม 2557

คำพิพากษาคดีฟ้องร้องของนิติบุคคลอาคารชุด อัลลามันดา 1 และเจ้าของห้องชุด จำนวน 9 ราย

12 พฤษภาคม 2557

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2557 และการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557

6 พฤษภาคม 2557

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในเว็บไซด์ของบริษัท

22 เมษายน 2557

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

21 มีนาคม 2557

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซด์ของบริษัท

12 มีนาคม 2557

การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

21 กุมภาพันธ์ 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556

2 มกราคม 2557

เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

29 พฤศจิกายน 2556

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า

11 พฤศจิกายน 2556

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 และต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

30 กันยายน 2556

วันหยุดประจำปี 2557 ของบริษัท

7 สิงหาคม 2556

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2556

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

11 กรกฎาคม 2556

การลาออกของกรรมการอิสระ

13 พฤษภาคม 2556

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2556

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

9 พฤษภาคม 2556

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในเว็บไซด์ของบริษัท และการนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

25 เมษายน 2556

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

22 มีนาคม 2556

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บนเว็บไซด์ของบริษัท

22 กุมภาพันธ์ 2556

การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ขอชี้แจงผลประกอบการปี 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

7 มกราคม 2556

การเกษียณอายุการทำงานของรองประธานกรรมการบริหาร

30 พฤศจิกายน 2555

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ล่วงหน้า

9 พฤศจิกายน 2555

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2555 และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (ฉบับแก้ไข)

8 สิงหาคม 2555

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2555 และการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

1 มิถุนายน 2555

รายงานการถอนฟ้องคดี

31 พฤษภาคม 2555

การลาออกของกรรมการผู้จัดการ

11 พฤษภาคม 2555

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในเว็บไซด์ของบริษัท และการนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2555 และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

27 เมษายน 2555

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

26 มีนาคม 2555

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในเว็บไซด์ของบริษัท

13 กุมภาพันธ์ 2555

การงดจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ขอชี้แจงผลประกอบการปี 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

30 มกราคม 2555

การลาออกของกรรมการผู้จัดการ

25 มกราคม 2555

รายงานการถอนฟ้องคดี

26 ธันวาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1 ธันวาคม 2554

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ล่วงหน้า

8 พฤศจิกายน 2554

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจาปี 2554 แต่งตั้งกรรมการใหม่ และเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ถึงกาหนดออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 และการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

สรุปผลการดาเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

3 พฤศจิกายน 2554

วันหยุดประจาปี 2555 ของบริษัท

10 สิงหาคม 2554

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจาปี 2554

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2554

สรุปผลการดาเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

1 มิถุนายน 2554

การลาออกของกรรมการบริษัท

10 พฤษภาคม 2554

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 ในเว็บไซด์ของบริษัท และการนาส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554

การโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ลากูน่า บีช คลับ จากัด

9 พฤษภาคม 2554

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจาปี 2554

ขอชี้แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2554

สรุปผลการดาเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

27 เมษายน 2554

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554

25 มีนาคม 2554

การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 ในเว็บไซด์ของบริษัท

22 กุมภาพันธ์ 2554

การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554

ขอชี้แจงผลประกอบการปี 2553

สรุปผลการดาเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจาปี (F45-3)