Mr. Ho Kwon Pingนายโฮ กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัท

นายธงชัย อานันโทไทย

กรรมการอิสระ

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการอิสระ

นางโฮ เรน ยุง

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร

Mr. Ho Kwan Cjanนายโฮ กวงจิง

กรรมการ