Mr. Ho Kwon Pingนายโฮ กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ

 

นายธงชัย อานันโทไทย

กรรมการอิสระ

 

นายสุรพล สุปรัชญา

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร

Mr. Ho Kwan Cjanนายโฮ กวงจิง

กรรมการ