บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ

เลขที่ 21/9, 21/31 และ 21/33 อาคารไทยวา 1 ชั้นที่ 5 และ 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

66 (0) 2677 4455

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) สำนักงานภูเก็ต

390/1 หมู่ 1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย

66 (0) 7636 2300

(English) English