คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ประธาน

2. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

สมาชิก

3. นายธงชัย อานันโทไทย

สมาชิก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ประธาน

2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

สมาชิก

3. นายธงชัย อานันโทไทย

สมาชิก