รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 26 มีนาคม 2567)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. 56-1 รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
 2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ (หากต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อมายังอีเมล ir@lagunaresorts.com)

 1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบฟอร์มขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566
13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธฺผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (พร้อมทั้งคำถามและคำตอบในวาระที่ 6)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
 2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ

 1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบฟอร์มขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565
13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ล่วงหน้า
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธฺผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
 2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชี
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ

 1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบฟอร์มขอรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564
13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้า
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธฺผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
  1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
 13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า
1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธฺผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า
2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
  3. กรรมการเข้าใหม่
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
  1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่อาคารไทยวา 1
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า
 2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 1.  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2.  รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11.  แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
 12.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า
 2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงประเด็นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการโรงแรม
คำชี้แจงประเด็นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการโรงแรม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 1.  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2.  รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 11.  แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
 12.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า
 2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

 1.  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2.  รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 11.  แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
 12.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า
 2.  แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 3.  หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 2.  รายงานประจำปี 2558และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 3.  ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ล่วงหน้า
 2.  แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 3.  หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ล่วงหน้า
 2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ล่วงหน้า
 2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555
 2. รายงานประจาปี 2555 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสร
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2555
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ล่วงหน้า
 2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
 3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554
 2. รายงานประจาปี 2554 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555 ล่วงหน้า

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555 ล่วงหน้า
 2. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555
 3. หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554

 1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
 2. รายงานประจาปี 2553 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

 1. หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และสารสนเทศเรื่องการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
 2. แก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
 2. สารสนเทศเรื่องการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
 3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 4. รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 7. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2553

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2552
 2. รายงานประจาปี 2552 และงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ