กลุ่มบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) (LRH) ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (‘นโยบาย’) ของกลุ่ม LRH เป็นการส่งเสริมให้พนักงานและบุคคลทั่วไป อาทิเช่น ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในเรื่องร้ายแรง ดังที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้

นโยบายนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้อย่างมั่นใจโดย ไม่ต้องกังวลในเรื่องการปฏิบัติตอบโต้ การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือผลกระทบที่ตามมาในทางลบ โดยนโยบายนี้ช่วยให้กลุ่ม LRH ดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงโทษตามระเบียบของบริษัท หรือ การเลิกจ้าง และ/หรือ การยกเลิกบริการของผู้มีส่วนรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายนี้จะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างสุจริตใจจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ถึงกระนั้น นโนบายนี้ห้ามมิให้ร้องเรียนในเรื่องปลีกย่อยไม่สำคัญและปราศจากความเป็นจริง และมิใช่ช่องทางสำหรับการร้องเรียนในเรื่องส่วนตัว

ขอบเขตของเรื่องร้องเรียน

  • ความผิดปกติหรือน่าสงสัยในเรื่องบัญชีหรือการตรวจสอบ
  • เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
  • ความบกพร่องหรือครอบงำระบบตรวจสอบภายใน
  • การใช้ข้อมูลภายใน
  • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การฝ่าฝืนนโยบายของกลุ่มบริษัทอย่างร้ายแรง
  • การสมคบคิดกับบริษัทคู่แข่ง
  • การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย หรือ
  • เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การทุจริต และความประพฤติของพนักงาน

ขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ หรือความผิดปกติใด ๆ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับตลอดกระบวนการ

การแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ควรจะกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ ความเป็นมา ระบุชื่อ วันที่ สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ และเหตุผลประกอบอย่างชัดเจนเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถกระทำเป็น  ลายลักษณ์อักษรได้ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งทางโทรศัพท์หรือแจ้งต่อผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท (Group Internal Auditor) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน (Receiving Officer) ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่ :        ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
ออฟฟิศบัญชี 33 หมู่ 4 ถนนศรีสุนทร
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
สายด่วน:   (+66) 76 372400 ต่อ 6155
อีเมล์:        ethics@lagunaresorts.com

ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีต่อบุคคลภายในกลุ่มบริษัทจะถูกส่งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน (Receiving Officer) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลส่วนกลางของกรณีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า  ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม

เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท (Group Internal Auditor) เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริตใจจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม หากผู้แจ้งเบาะแสเกรงว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง ไม่เป็นธรรม การตอบโต้ หรือข่มขู่จากการแจ้งเบาะแสภายใต้นโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแสควรจะรายงานให้คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียนได้รับทราบทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและการดำเนินการ ที่เหมาะสม

ในช่วงการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ผู้ร้องเรียนอาจจะต้องแสดงตัวในฐานะพยาน หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปแจ้งข้อร้องเรียนกล่าวหาด้วยเจตนาที่ดี แต่จากการสืบสวนแล้วข้อกล่าวหานั้นมิได้รับการยืนยัน ก็จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับผู้ร้องเรียน

อย่างไรก็ตาม หากพนักงานแจ้งข้อร้องเรียนกล่าวหาในเรื่องที่ไม่สำคัญ มีเจตนาประสงค์ร้าย หรือกระทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน พนักงานผู้นั้นอาจถูกลงโทษตามระเบียบของบริษัท เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก แจ้งเรื่องร้องเรียนโดยมีเจตนาประสงค์ร้าย หรือทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน บุคคลผู้นั้นอาจถูกดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมไปถึงการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

การจัดการกับรายงานการกระทำผิด/เรื่องร้องเรียน

การจัดการกับรายงานการกระทำผิดหรือเรื่องร้องเรียนอยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) แต่เพียงผู้เดียว ในการมอบหมายให้บุคลากรภายในกลุ่มบริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยในระหว่างการตรวจสอบจะถูกเก็บเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่จำเป็นหรือตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

กลุ่ม LRH ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอ้างอิงรายงานการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนอาจได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับตน และได้รับโอกาสที่จะแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว พนักงานที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในระหว่างการตรวจสอบหาความจริง จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเข้มงวด และรวมถึงการให้ออกจากงานในทันที

หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฏระเบียบ หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง ทางกลุ่มบริษัทจะดำเนินมาตรการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้กระทำผิด

การแก้ไขนโยบาย

กลุ่ม LRH ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร