บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย นอกเหนือจากจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริม  การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัท

นิยาม

 

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
พนักงาน หมายถึง

 

ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานตามสัญญาจ้าง หรือพนักงานจ้างชั่วคราว ในทุกหน่วยธุรกิจ
การทุจริต หมายถึง

 

การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รัปชั่น การยักยอกทรัพย์สิน และการทุจริตในการรายงานข้อมูล เช่นการตกแต่งบัญชี
การคอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น การคอร์รัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ การเรียกร้อง หรือการรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ  การคอร์รัปชั่น อาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น

(1)     การช่วยเหลือทางการเมือง

(2)     การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

(3)     ค่าอำนวยความสะดวก

(4)     ของขวัญ / ของกำนัล สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง

การติดสินบน หมายถึง การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ หรือการเรียกร้องสิ่งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใด ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินแก่พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ทั้งนี้ การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงินให้หมายรวมถึงการให้ยืมหรือการบริจาควัสดุอุปกรณ์ใดๆ โดยไม่คิดค่าบริการ
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การให้เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยการบริจาคนั้นมิได้กระทำเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท
ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เพื่อลดขั้นตอน เร่งรัด หรือยืนยันว่าจะได้ผลตามกระบวนการทำงานปกติจากองค์กรนั้นๆ
ของขวัญ / ของกำนัล

 

หมายถึง สิ่งของมีค่าทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยตรง หรือการเสนอให้มีการซื้อหรือขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น การเดินทาง เป็นต้น

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง (zero-tolerance policy) โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ตลอดจนบุคคลที่กระทำการในนามของบริษัท กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวและการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแล ให้มีระบบหรือแนวทาง การปฏิบัติที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท
 2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 3. ประธานเกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
 4. พนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดไว้

แนวทางการปฏิบัติ

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่จะมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปอย่างเคร่งครัด
 2. ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง เสนอ จูงใจ ให้สัญญาหรือรับสินบน หรือการจ่ายเงินอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
 3. พนักงานของบริษัททุกคนต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอในเรื่องที่เกี่ยวพันกับการทุจริตที่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัท โดยพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทจะให้ความเป็นธรรม และให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน ผู้ร้องเรียน พยาน หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือให้ความร่วมมือในกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 5. พนักงานที่ถูกจับได้ว่าเป็นผู้กระทำการคอร์รัปชั่นจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตามนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ ยังอาจจะถูกดำเนินคดีทางอาญาหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 6. บริษัทจะทำการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทกับบุคคลภายนอกที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับบริษัท
 7. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานถึงวิธีนำไปปฏิบัติในการดำเนินงานทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน แก่บุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพื่อการกุศลเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ การขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 9. บริษัทถือว่าการให้หรือรับของขวัญ / ของกำนัลตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องรายงานเรื่องการให้หรือรับของขวัญ / ของกำนัลนั้นให้บริษัททราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทห้าม มิให้พนักงานของบริษัทให้ / รับของขวัญ / ของกำนัลที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญ / ของกำนัลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรม หรือเพื่อผลประโยชน์อื่ในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
 10. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ / ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการติดสินบน หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของบริษัท
 11. การขออนุมัติเพื่อให้ของขวัญ / ของกำนัลให้เป็นไปตามประกาศหรือแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้
 12. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามและร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐและภาคเอกชน พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 13. บริษัทจะวางตัวเป็นกลางโดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง รวมถึงไม่เข้าร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ของบริษัทในกิจกรรมทางการเมือง

การกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพิ่มเติมตามความจำเป็น

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ยึดมั่นใน   การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับการดูแลที่ดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทขอประกาศระเบียบปฏิบัติให้พนักงานของบริษัททุกท่านทราบ ดังนี้

 1. ให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท งดการรับของขวัญหรือของกำนัลจากบุคคล / หน่วยงานภายนอก
 2. ให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแจ้งนโยบายการงดรับของขวัญหรือของกำนัลของบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทด้วย
 3. การให้ของขวัญหรือของกำนัลตามประเพณีนิยมสามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย (มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท)
 4. กรณีที่ท่านได้รับของขวัญหรือของกำนัล ขอให้นำส่งคืนบุคคลหรือหน่วยงานที่มอบให้ หากมีเหตุที่ไม่สามารถส่งคืน  ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
  1. จัดทำเอกสารการรับของขวัญหรือของกำนัล โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น ประเภทของขวัญหรือ ของกำนัลที่ได้รับ ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่มอบให้
  2. นำส่งของขวัญหรือของกำนัลที่ได้รับ พร้อมเอกสารการรับของขวัญหรือของกำนัล ต่อฝ่ายบุคคล (HR) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรับของขวัญหรือของกำนัล เพื่อรวบรวมและดำเนินการต่อไป

บริษัทจะรวบรวมของขวัญหรือของกำนัลที่ท่านได้รับไปบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์ หรือโครงการเพื่อสังคมตามความเหมาะสมต่อไป