LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED

Main menu:

Laguna Phuket
Laguna Phuket

Banyan Tree Bangkok
Banyan Tree Bangkok

Banyan Tree Phuket
Banyan Tree Phuket

Angsana Laguna Phuket
Angsana Laguna Phuket

Outrigger Laguna Phuket Resort And Villas
Outrigger Laguna Phuket Resort And Villas

Laguna Holiday Club Phuket Resort
Laguna Holiday Club Phuket Resort

Syndicate:
RSS | Atom

หลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้การคุ้มครองและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ให้การสนับสนุนมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2555 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยได้ดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกันในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ
1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
1.3 บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ระเบียบวาระ
1.4 บริษัทฯ ยังมิได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ.บริษัทมหาชนกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ
1.5 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้ระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) เป็นการล่วงหน้าก่อน วันประชุมอย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเสมอ
1.6 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลลัพธ์ในการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และผลลัพธ์เช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยสรุป ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อสอบทานก่อนการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

1.7 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามก่อนการลงมติที่ประชุมของแต่ละวาระ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ “ir@lagunaresorts.com” หรือโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733
1.8 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความ พยายามเท่าที่สามารถจะทำได้ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายในระดับสากลเข้ามาร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่ผ่านมาประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่านอื่นๆ เข้าร่วมในการประชุม รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
1.9 ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้ลงมติ
1.10 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com) อาทิ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
1.11 ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ทำการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 นั้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม
2.2 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
2.3 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด
2.4 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และแข็งขัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงาน:

ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจบริการ บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในแต่ละขั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน และพนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ อาทิ ค่าอาหาร ค่าซักรีด บัตรกำนัลต่างๆ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแก่พนักงานโดยรวมในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รถรับส่งปรับอากาศและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน รวมทั้งคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าอบรมโครงการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นผู้บริหาร(Management Development Program) เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้การดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายข้อร้องเรียนจากพนักงาน (Whistle Blowing Policy) และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งนโยบายนี้ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นความลับ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถร้องเรียนได้อย่างมั่นใจ เมื่อพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดปกติ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นภายในองค์กร และเท่าที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาใดๆ เกิดขึ้นภายใต้นโยบายดังกล่าว

ลูกค้า:

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรมทุกท่าน ด้วยความปลอดภัย และความประทับใจที่น่าจดจำ ความปลอดภัยของแขกที่เข้าพักในโรงแรมเป็นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในแต่ละโรงแรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการปรับปรุงส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่แขกผู้มาใช้บริการทุกท่าน

คู่แข่งขัน:

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการ ในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาดและยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และต่อต้านการทุจริตและไม่สนับสนุนการจ่ายสินบน ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) ของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR) หรือที่มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มลากูน่า ภูเก็ต อาสาเพื่อสังคม” (Laguna Phuket Social Committee) เพื่อสนันสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาสังคมและการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ผ่านโครงการต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

รางวัล Green Leaf Awards ซึ่งโรงแรมในลากูน่า ภูเก็ต ได้รับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยริเริ่มโครงการ “3R” ในการดำเนินงานของโรงแรมทุกแห่งเพื่อลดมลภาวะ ซึ่งประกอบด้วยการลด (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการปรับปรุงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พนักงานของโรงแรมทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตามการใช้พลังงานและน้ำอย่างใกล้ชิดโดยพนักงานจะได้รับรายการตรวจสอบ (Checklists) ที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดต่างๆเพื่อทำการตรวจสอบเองได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากโรงแรมทิ้งลงสู่ทะเล แต่จะทำการบำบัดโดยผ่านเครื่องบำบัดน้ำสียที่มีประสิทธิภาพ และนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณโรงแรม รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “CSR/Environmental Policy” ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)

คู่ค้า:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับคู่ค้า ดังนั้นจึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้า อีกทั้งให้ความเคารพต่อเงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการคัดเลือก คู่ค้า บริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แจกจ่ายให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบและปฎิบัติตาม

เจ้าหนี้:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฎว่ามีเจ้าหนี้ รายใดแจ้งบริษัทฯ ว่าไม่ปฎิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายที่มีอยู่กับเจ้าหนี้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการดังนี้

4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารได้ถูกบรรจุไว้เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้ทราบเป็นรายไตรมาส
4.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระทำผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lagunaresorts.com)
4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ 66 (0) 2677 4455 หรือ ir@lagunaresorts.com
4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง (ปัจจุบันคือ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผย “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2555 งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
4.5 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของ บริษัทฯ
ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารและเลขานุการของบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี้ ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 3” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 4” ของแบบ 56-1 และหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4.6 ในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัทฯ มิได้ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1       โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1  องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายอุดม วิชยาภัย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นายสาธิต รังคสิริ เป็นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยนักธุรกิจและผู้มีวิชาชีพชั้นนำซึ่งมีความรอบรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.1.2
คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

“กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
5.1.3 การสรรหากรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ และผ่านการพิจารณาสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม รายละเอียด ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

5.1.4 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร

นายโฮ กวงปิง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นทั้งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่ นายโฮ กวงปิง จะรับผิดชอบงานทั้งในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ ดังกล่าว ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำให้มีความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระในการวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมย์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5.3.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) เพื่อกำหนดกรอบให้เจ้าหน้าที่ กรรมการบริหาร พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่เข้าทำธุรกรรมใดที่จะเป็นเหตุให้หรือมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนเองกับโรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ / บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทแม่ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ได้แจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นโดยยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมทางธุรกิจในระดับที่สูงสุดและเป็นไปตามกฎหมาย

ในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่ามีการร้องเรียนหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติ ผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

5.3.3 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งดูแลการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน การลงทุนที่สำคัญต่างๆ จะต้องผ่านการอนุมัติโดยมีขั้นตอนดังนี้

มูลค่าการลงทุนมากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
มูลค่าการลงทุนระหว่าง 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะต้องได้รับอนุมัติร่วมกันจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน
มูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.4  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้งอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และหากจำเป็นการเข้าทำธุรกรรมนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขและราคาซึ่งได้มีการเจรจากันบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักการตลาดเสรีระหว่างคู่สัญญา และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการ จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกต้อง รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ในแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน” ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะด้านการจัดการและการดำเนินการ ซึ่งได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯได้มีการจัดทำนโยบายการดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ขึ้นและมีการแบ่งแยกหน้าที่กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบภายในทางด้านระบบการเงินและระบบสารสนเทศด้วย

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป การตรวจสอบภายในช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งปรับปรุงและเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบในแต่ละปีโดยปรึกษากับฝ่ายจัดการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนตารางการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานกิจกรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นราย ไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรโดยรวมได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2548 โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยเหลือฝ่ายจัดการในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ บริษัทฯ โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมถึงประเด็นการดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ดูแล จัดการ และประเมินผลความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีนัยสำคัญได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและวางแนวปฏิบัติการแก้ไข รวมทั้งได้พิจารณานำระบบการควบคุมภายในที่มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้อย่างเพียงพอในทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจที่มีนัยสำคัญ โดยร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีความพึงพอใจว่าได้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ได้

5.3.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

1.     คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่านดังนี้

รายชื่อ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายโฮ กวงปิง 4
นายสุรพล สุปรัชญา 3
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 4
นายอุดม วิชยาภัย 4
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 4
ดร.สาธิต รังคสิริ 3
นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง 4
นายโฮ กวงจิง 3
นายเอเรียล พี วีร่า 4
นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล - **
นายโฮ เรน ฮวา 4
นายชานคราร์ ชานดราน - ***
นายสจ๊วต เรดดิ้ง 4
* นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จนกระทั่งสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
** นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลนับจากสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันเดียวกัน
*** นายชานคราร์ ชานดราน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่ว่างลงจากการลาออกของนายเบอร์โนลด์ โอลาฟ ชเรอเดอร์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 นายชานคราร์ ชานดราน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลนับจากสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ
2.  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

รายชื่อ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 4
นายอุดม วิชยาภัย 4
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 4
 

นอกจากนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่าน ดังนี้

รายชื่อ   จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 3
นายอุดม วิชยาภัย 3
ดร.สาธิต รังคสิริ 2
5.3.7 รายงานของคณะกรรมการ

1.  รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีทำการสอบทาน งบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน และครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การควบคุมภายใน” ของแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2.  รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.3.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ“เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารและเลขานุการของ บริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

Main Page | Careers with LRH | Contact Us | Privacy | Links | Site Map


LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED
Phuket Office : 390/1 Moo 1, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang, Phuket 83110, Thailand
Tel: 66 (0) 7636 2300, Fax: 66 (0) 7636 2301 
Bangkok Office : No. 21/17B, 21/17C, 21/65, 21/66 and 21/68, Thai Wah Tower I, 7th,22nd and 24th floor,
South Sathorn Road, Tungmahamek Sub-district, Sathorn District, Bangkok 10120
Tel: 66 (0) 2677 4455, Fax: 66 (0) 2285 0980